കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സഹായമായി നൽകിയത് 86.80 കോടി രൂപ. 9585 അപേക്ഷകൾക്കാണ് സഹായധനം അനുവദിച്ച് നൽകിയത്. ബോർഡ് രൂപീകൃതമായശേഷം ഏറ്റവും അധികം ആളുകളിലേക്ക് ധനസഹായം എത്തിക്കാനും കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം സാധിച്ചു. മരണാനന്തര സഹായവും മാരകരോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്‌സാ ധനസഹായവുമായിട്ടാണ് തുക അനുവദിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 521 അപേക്ഷർക്കായി 55784393 രൂപ, കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 766 അപേക്ഷകർക്കായി 87289007 രൂപ , പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ 469 അപേക്ഷകർക്കായി 41176399 രൂപ, ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ 368 അപേക്ഷകർക്കായി 36841025 രൂപ , കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 206 അപേക്ഷകർക്കായി 26796663 രൂപ, ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ 467 അപേക്ഷകർക്കായി 29954624 രൂപ, എറണാകുളം ജില്ലയിൽ 1237 അപേക്ഷകർക്കായി 115538709 രൂപ, തൃശൂർ ജില്ലയിൽ 668 അപേക്ഷകർക്കായി 67364469 രൂപ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ 737 അപേക്ഷകർക്കായി 73195238 രൂപ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ 432 അപേക്ഷകർക്കായി 43233674 രൂപ, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ 1215 അപേക്ഷകർക്കായി 115785876 രൂപ, വയനാട് ജില്ലയിൽ 199 അപേക്ഷകർക്കായി 16739531 രൂപ, കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 1219 അപേക്ഷകർക്കായി 91933378 രൂപ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ 1021 അപേക്ഷകർക്കായി 66387203 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് ധനസഹായം അനുവദിച്ചതിന്റെ ജില്ലതിരിച്ചുള്ള കണക്ക്.

ഇതിനു പുറമെ കേരള സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് 24.76 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം കൂടി പുതുതായി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2591 ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ധനസഹായം ലഭ്യമാകും. ഇതോടെ 121,76 അപേക്ഷകളിൻമേൽ 111.55 രൂപ അനുവദിച്ച് നൽകാൻ സഹകരണ വികസന ക്ഷേമനിധി ബോർഡിനു കഴിഞ്ഞു.