പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ്  സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ 397
ഒന്നാം നില
പ്രധാന ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ: 0471-2333833, 2331685
മൊബൈൽ: 9447050543
ഇ-മെയിൽ: min.coop@kerala.gov.in,
vnvasavan@gmail.com
ഗംഗ,
കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്,
പാളയം
തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ:0471-2720451, 2723181
ഹിമ ഭവൻ,
പാമ്പാടി,
കോട്ടയം-686502
ഫോൺ: 9447050543

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ് വിവരങ്ങള്‍

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ്  മൊബൈല്‍/ റസിഡന്‍സ്
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി. കെ പത്മകുമാര്‍  0471-2333833, 2331685 9495163725/8078413065
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ദീപു പി.നായർ 0471-2333833, 2331685 9447015887
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. മാത്യുകുട്ടി ടി.സി. 0471-2333833, 2331685 9447355137
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. അജിത്ത്  കെ ശ്രീധര്‍ 0471-2518980 9447605060
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിനു എ 0471-2333833,2517189 9446444401
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. പ്രജിന എം. 0471-2333833, 2331685 9496355691
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ഗോപകുമാര്‍ ടി 0471-2333833,2331685 9495148546
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ. അദ്വൈദ് പി. 0471-2333833, 2331685 9495148546
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ശ്രീ.ഷിബിന്‍ സേവിയര്‍ 0471-25132669 7025132669

വിലാസം

വിവരാവകാശം

വിവരാവകാശം
സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. ദീപു പി.നായർ
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471-2333833, 2331685
മൊബൈൽ: 9447015887
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ശ്രീ. മാത്യുക്കുട്ടി ടി.സി.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471-2333833, 2331685
മൊബൈൽ: 9447355137