മണ്ഡലം

ഏറ്റുമാനൂർ

കേരളത്തിലെ 140 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റുമാനൂർ സംസ്ഥാന അസംബ്ലി മണ്ഡലം. കോട്ടയം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന 7 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. 2021ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഐയിലെ വി എൻ വാസവനാണ് എംഎൽഎ.