ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മാതൃഭൂമി 
2 03-06-2022 മാതൃഭൂമി 
3 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ജനയുഗം 
6 02-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
7 02-07-2022 മാതൃഭൂമി 
8 24-09-2022 മലയാള മനോരമ 
9 15-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
10 03-09-2022 ജനയുഗം 
11

03-09-2022

 

ദേശാഭിമാനി 
12 29-09-2022 ജനയുഗം 
13 30-09-2022 കേരലാകൌമുദി 
14 06-10- ദേശാഭിമാനി 
15