ഡൗൺലോഡുകൾ

നമ്പര്‍  തിയതി  വിഷയം  ഓര്‍ഡര്‍/രേഖ 
1 05.08.2022  വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം /hon-of-the-minister-of-co-operation-registration-and-culture-press-conference/
2 24-08-2022
2022 ലെ കേരള സഹകരണ സംഘം രണ്ടാം ഭേദഗതി ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള 
  പ്രസംഗം
/minister-vn-vasavans-speech/